close

Průběžná inventarizace po celý rok

Zákon o účetnictví přikazuje účetním jednotkám provádět inventarizaci nejdříve 4 měsíce před účetní závěrkou a nejpozději 2 měsíce po ní (zkráceně 4+2). I když došlo v tomto směru k určité liberalizaci (dříve platilo 3+1 či dokonce 2+1), pro mnohé společnosti zejména v oblasti maloobchodu je to dosti limitující. Naštěstí zákon za určitých podmínek umožňuje provádět i tzv. průběžnou inventarizaci, která takto omezená není. Strohé znění zákona o účetnictví však vyvolává celou řádu nejasností, které se zde pokusíme vysvětlit.

Kdy se smí inventarizovat průběžně?

Podmínky pro průběžnou inventarizaci stanovuje zákon o účetnictví (§ 29). U zásob zákon vyžaduje účtování podle druhů, míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob. V moderních společnostech (zejména v maloobchodě) jsou tyto podmínky samozřejmě splněny, zpravidla dokonce více než jedna z nich. Někteří odborníci se ovšem domnívají, že navíc je nezbytné inventarizaci relativně rovnoměrně rozložit do delšího období roku (déle než jeden měsíc), aby bylo možné jednoznačně odlišit inventarizaci periodickou (tj. onu klasickou, soustředěnou do období kolem účetní závěrky) od inventarizace průběžné. Explicitně to ovšem v zákoně stanoveno není.

U dlouhodobého hmotného movitého majetku připouští zákon periodickou inventarizaci jen tehdy, jedná-li se o majetek, který je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží. V praxi by se tedy mohlo jednat např. o automobily, přepravní kontejnery apod.

Jak se průběžná inventarizace provádí?

Při průběžné inventarizaci se postupuje velmi podobně jako při inventarizaci periodické. U maloobchodních prodejců, kteří mají více provozoven, se například inventury na jednotlivých provozovnách provádějí v různých měsících roku tak, aby inventury co nejméně zatěžovaly běžný provoz. U průběžné inventarizace zákon navíc umožňuje nahradit klasické inventurní soupisy průkazným účetním záznamem o provedení fyzické inventury a vyúčtování inventarizačních rozdílů. V praxi tento záznam bývá často pořizován elektronicky.

Pro účely stanovení stavu zásob na dané pobočce k rozvahovému dni se pak postupuje stejně, jako u inventur periodických - je nutné provést korekci o přírůstky a úbytky vzniklé v době mezi provedením fyzické inventury a rozvahovým dnem.

Důležité je ovšem zabezpečit, aby každá skupina zásob a dlouhodobého majetku byla inventarizována alespoň jednou za účetní období.

Je potřeba navíc provádět ještě periodickou inventarizaci?

Není. Průběžné inventarizace periodickou inventarizaci nahrazuje, jejím smyslem je usnadnit inventarizaci účetním jednotkám, pro které by periodická inventarizace znamenala vzhledem ke způsobu jejich fungování neúměrné zatížení. Než se však pro průběžnou inventarizaci rozhodnete, poraďte se se svým auditorem či daňovým poradcem, abyste měli jistotu, že splňujete všechny podmínky stanovené zákonem.

Nabídka stálých brigád - inventury
Zvolte město, kde chcete pracovat:
Praha Brno Ostrava Plzeň Hradec Králové Ústí nad Labem Pardubice Olomouc Další města
INVENTARIZAČNÍ SLUŽBY VE VĚTŠINĚ ZEMÍ EVROPY

DANTEM. Komplexní inventarizační služby a poradenství.


Abychom náš web mohli neustále zlepšovat, používáme k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním našeho webu s tím vyjadřujete svůj souhlas. OK Další informace